18-05-2022

PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV V LETU 2022

   

POGOJI:

– Pridobljeno dovoljenje za ponovno zasaditev (UE Nova Gorica)

– Za precepljanje dovoljenje UE Nove Gorice ni potrebno

– Vinograd mora biti starejši od 10 let, za precepljanje trte stare od 5 do 20 let

– Minimalna površina za prestrukturiranje precepljanje je 0,1 ha

POSTOPEK:

01.04.2022 – 15.06.2022 oddati vlogo za prestrukturiranje na ARSKTRP.

– Vlogo upravičenec odda elektronsko sam, preko svetovalne službe Kleti Brda ali preko javne svetovalne službe

– Do 10.2022 ARSKTRP opravi ogled in meritev obstoječega vinograda. Krčitev vinograda se lahko izvede po opravljenem pregledu s strani ARSKTRP, v nasprotnem primeru vinogradnik ni upravičen do podpore za prestrukturiranje

01.04.2023 – 15.06.2023 oddati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov na ARSKTRP. Sledi ponovni ogled s strani ARSKTRP.

VLOGA MORA VSEBOVATI :

– Št. dovoljenja za ponovno zasaditev

– Neto površina obnove

– Sorte vinske trte, ki se bodo zasadile

– Podatek o nameravani izdelavi ali razgradnji teras

– Ob primeru zahtevne agromelioracije potrebujete odločbo o uvedbi agromelioracije

KAJ SE ŠTEJE ZA PRESTRUKTURIRANJE?

– Sprememba medvrstne razdalje ali razdalje med trtami v vrsti

– Sprememba lokacije

– Sprememba sorte (potrebno je hraniti račun oz. etikete trsnih cepljenk – preveritev s strani ARSKTRP ob kontroli)

 

                                                                                                                                                                            

NOVA ZASADITEV VINOGRADOV – PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA NOVO ZASADITEV VINSKE TRTE                                                                                                                          Za površine kjer še ni vinograda oziroma se širi obstoječi vinograd

ODDAJA VLOGE:  Do 30.06.2022 (za sajenje jeseni 2022 oz. spomladi 2023)

KAM: Vlogo se odda na UE Nova Gorica (kjer je pridelovalec vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina)

VLOGA MORA VSEBOVATI:

– Velikost in lokacijo površine (grafični prikaz zemljišča – vris na UE)

– Sorto vinske trte, ki se bo zasadila

Na podlagi oddane vloge UE izda dovoljenje za novo zasaditev vinske trte